CHOISISLAVIE.com

CHOISISLAVIE.com

Drapeau Chinois
CN

Drapeau Allemand
DE

Drapeau Anglais
EN

Drapeau Espagnol
ES

Drapeau Français
FR

Drapeau Hmong
HMONG

Drapeau Italien
IT

Drapeau Hollandais
NL

Drapeau Portugais
PT
ontmoet God
base_jump

" Ik laat jullie kiezen tussen het leven en de dood, de zegen en de vervloeking. KIES HET LEVEN, zodat jullie zullen leven, en jullie familie ná jullie ook. "

De Bijbel, boek Deuteronomium, hoofdstuk 30, vers 19

DE 4 SPIRITUELE WETTEN

God ontmoeten is de communicatie herstellen die door onze zonde verloren is gegaan.
Hij is het die ons de weg wijst, de weg terug naar Hem.
Er zijn natuurkundige wetten die het fysieke universum beheersen. Evenzo zijn er geestelijke waarheden die onze relatie met God bepalen. Hijzelf heeft ze ons geopenbaard in zijn Woord, de Bijbel.

boule_numero_1

EERSTE WET :

GOD HOUDT VAN JE EN VERLANGT NAAR EEN PERSOONLIJKE RELATIE MET JE.

De 4 wetten - afbeelding 1
Hij wil je Zijn liefde aanbieden, Zijn vrede, een nieuw en overvloedig leven.

 • " Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. " Johannes 3:16

 • " Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. " Filippenzen 4:7

 • " Ik (Jezus) ben gekomen om leven te geven en overvloed. " Johannes 10:10

Waarom kennen dan zoveel mensen dit overvloedige leven niet en de vrede die voortkomt uit Gods aanwezigheid in een leven?

boule_numero_2

TWEEDE WET :

DEZE RELATIE IS NIET MOGELIJK OMDAT DE MENS VAN GOD GESCHEIDEN IS DOOR DE ZONDE.

De 4 wetten - afbeelding 2 De 4 wetten - afbeelding 3
God schiep de mens om in intieme relatie met Hem te leven. De mens is geen robot, hij is vrij geschapen, met een eigen wil.
Maar door een vrije keuze weigert de mens afhankelijk te zijn van God.
Deze wil, die gekenmerkt wordt door een houding van onverschilligheid of weigering tegenover God, is een manifestatie van wat de Bijbel zonde noemt.

 • " Maar jullie ongehoorzaamheid staat tussen jullie en God in. Omdat jullie niet naar Hem luisteren, luistert Hij niet naar jullie. Nee, Hij verbergt Zich voor jullie. " Jesaja 59:2

 • " Het kwaad brengt altijd de dood: het is je loon voor wat je hebt gedaan. " Romeinen 6:23

 • " Want álle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten álle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. " Romeinen 3:23

De afgrond tussen God en de mensen is onbegaanbaar, want God is heilig en de mens zondig. Maar kunnen we toch proberen over te steken?

Alle pogingen van de mens om deze afgrond over te steken zijn tot mislukken gedoemd. Goede werken, godsdienst, filosofie en goede zeden zijn ontoereikend omdat zij niet het fundamentele probleem van de mens aanpakken: zijn zonde.

 • " Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar Gód heeft jullie gered. Het is zíjn geschenk. Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want Hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen. " Efeziërs 2:8 en 9

 • " Want niemand kan, door zich precies aan de wet te houden, door God vrijgesproken worden van schuld. De wet zorgt er namelijk niet voor dat mensen gaan leven zoals God het wil. De wet laat hun alleen zien dat ze níet leven zoals God het wil. " Romeinen 3:20

Dan is er geen uitweg! Is er een remedie, een oplossing voor dit probleem?

boule_numero_3

DERDE WET :

GOD ZELF GEEFT ONS DE ENIGE OPLOSSING: JEZUS CHRISTUS.

De 4 wetten - afbeelding 4
God zelf komt naar de aarde in de persoon van Jezus Christus, en in onze plaats ondergaat Hij de straf die onze zonde verdiende: de dood.
Aan het kruis sterft Hij in onze plaats en wordt de brug, de deur, de weg, die ons in staat stelt onze relatie met God te hervinden.

 • " Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt. " Romeinen 5:8

 • " Jezus zei tegen hem: "IK BEN de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen. " Johannes 14:6

 • " Want er is maar één God en er is ook maar één persoon die voor de mensen opkomt bij God: de mens Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf gegeven als losprijs voor alle mensen. " 1 Timotheüs 2:5

Er is nu een pad, een brug over de afgrond. Maar het te weten, en er zelfs in te geloven, is niet genoeg...

boule_numero_4

VIERDE WET :

IK KAN REAGEREN OP GODS AANBOD DOOR JEZUS CHRISTUS IN MIJN LEVEN UIT TE NODIGEN.

De 4 wetten - afbeelding 5
Er is nu een brug over de afgrond. Jezus Christus is die brug, die weg, en Hij nodigt ons uit om de relatie met God opnieuw te ontdekken.
Door deze vrije keuze kan ik in opstandigheid en scheiding blijven, of vrede kennen, Gods vergeving, overvloedig en eeuwig leven.

 • " Maar aan alle mensen die wél in Hem (Jezus Christus) geloven, heeft Hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. Ze worden opnieuw geboren. Ze worden dan niet uit vlees en bloed geboren, en niet door de verlangens van een man, maar hun geest wordt geboren uit God. " Johannes 1:12 en 13

 • " Let op: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij luistert en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnen komen. Dan zullen we samen eten: hij met Mij en Ik met hem. " Openbaring 3:20

Aan wiens kant sta je? Wil je de deur van je hart openen voor Jezus? Hoe doe je dit?


Om God te ontmoeten, is het genoeg om gewoon met Hem te praten. Hij kent je, en kent je hart en je oprechtheid.
Het gebed is deze dialoog. Ik erken mijn zondigheid, mijn verlangen om berouw te tonen door mij van de zonde af te keren; ik zeg Hem dat ik geloof in het werk van Jezus aan het kruis, die door zijn dood mijn persoonlijke redder is geworden, en ik nodig Hem uit om in mijn leven te komen door zijn heilige Geest.

Wil je zo tot God bidden, in alle oprechtheid?
Het onderstaande gebed is geen formule die woord voor woord moet worden opgevolgd, maar een model om u te helpen. Het essentiële is niet de vorm van het gebed, noch de gebruikte formules, maar uw oprechtheid en verlangen om dichter bij God te komen.
Geef met uw woorden uiting aan uw behoefte om Zijn vergeving te verkrijgen, uw geloof in Jezus Christus en uw verlangen om Hem in uw leven uit te nodigen.

" Here Jezus, ik dank U voor Uw liefde en voor het feit dat U naar de wereld kwam om voor mij te sterven. Ik erken dat ik tot nu toe mijn eigen leven heb geleid zonder U en dat ik dus tegen U gezondigd heb. Vergeef me alstublieft.
Ik wil nu mijn vertrouwen in U stellen en U uitnodigen mijn leven binnen te treden, door Uw Heilige Geest, om het te leiden.
Dank U voor het vergeven van mijn zonden. Maak van mij de persoon die je wilt dat ik ben.
Dank U voor wat U voor mij deed aan het kruis, en voor Uw genade die mij vergeeft en mij dit nieuwe leven aanbiedt. Amen. "

Puce boule verte

Je hebt net gebeden en Jezus Christus in je leven verwelkomd:

 • Wees er zeker van dat Jezus in u is en dat Hij in uw leven is gekomen door de Heilige Geest.
  " God heeft ons eeuwig leven gegeven door ons zijn Zoon te geven. Gods Zoon heeft het eeuwige leven. Dus als je de Zoon hebt, heb je het eeuwige leven. Maar als je de Zoon van God níet hebt, heb je ook geen eeuwig leven. Jullie geloven in de Zoon van God. Daarom schrijf ik jullie dit, zodat jullie zeker zullen weten dat jullie het eeuwige leven hebben. " 1 Johannes 5:11 tot 13

 • Ga niet op je gevoel af. De beloften van God, die in de Bijbel staan, zijn oneindig veel betrouwbaarder dan onze indrukken.
  " Alles wat God daarin heeft laten opschrijven, is nuttig. Het kan de mensen iets leren, hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof en hen opvoeden tot een leven zoals God het wil. Zo kunnen de mensen hun geloof ontwikkelen tot een volwassen geloof. Dan zullen ze geschikt zijn voor elke taak. " 2 Timotheüs 3:16 tot 17

 • Lees en mediteer over de Bijbel, te beginnen met het Evangelie van Johannes. Dit is je "geestelijk voedsel".
  " Je kan niet alleen van brood leven. Alles wat God zegt, heb je óók nodig om te leven. " Mattheüs 4:4

 • Bid regelmatig.
  " Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. " Filippenzen 4:6

 • Voeg u bij hen die ook hun leven aan Jezus Christus hebben toevertrouwd in een kerk waar Jezus Christus wordt geëerd en Zijn Woord wordt onderwezen.
  " Ze hielden zich aan wat de apostelen hun leerden. Ze waren één met elkaar, aten met elkaar en baden samen."Handelingen 2:42
  " En we moeten ook zorgzaam op elkaar letten. We moeten elkaar aanmoedigen tot liefde en tot het doen van goede dingen. En laten we niet wegblijven uit onze bijeenkomst, zoals sommigen van jullie gewend zijn te doen. Maar we moeten elkaar blijven aanmoedigen om te leven zoals God het wil. " Hebreeën 10:24 en 25

Meer vragen over God? Kijk op de God FAQ pagina. Voor andere onderwerpen, of om een gelovige kerk te vinden, gebruik de pagina Contact. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Vertaalhulp aangeboden door Deepl.com/translator
pdf herunterladen
retour accueil retour haut de page